Nr.42 : Einde BTW vrijstelling voor esthetische chirurgie.

Onder invloed van Europa maar wellicht ook om budgettaire redenen heeft de wetgever beslist dat vanaf 1 januari 2016 de louter "esthetische" ingrepen niet langer kunnen genieten van de BTW vrijstelling voor medische prestaties (Wet van 26 december 2015).

Hoe ver gaat deze maatregel? Vrij ver zo blijkt want het betreft alle ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter van artsen wanneer ze geen nomenclatuurnummer hebben of ze niet terugbetaald worden. De maatregel geldt dus niet enkel voor plastische chirurgen, maar voor alle artsen die meewerken aan dergelijke ingrepen, denken we hierbij bijvoorbeeld aan anesthesisten.

Hoe dit praktisch zal verlopen is niet geheel duidelijk. Voor de privépraktijk van de plastische chirurg zijn de wijzigingen nog relatief eenvoudig, met name het activeren van de BTW nummer en BTW aanrekenen op de bovenvermelde ingrepen. Dit kan als gemengde BTW-plichtige (wanneer er binnen dezelfde entiteit ook BTW-vrijstellingen gelden) of in een afgescheiden (rechts)persoon zoals bijvoorbeeld een aparte vennootschap indien dat deontologisch toegelaten is. De BTW die betaald wordt op aankopen of investeringen wordt ook aftrekbaar ten belope van de prestaties die aan BTW onderworpen zijn.

De ingrepen die via het ziekenhuis plaatsvinden zullen wat moeilijkheden ondervinden gezien heel de facturatie en tijdsregistratie van de ziekenhuizen niet op de nieuwe wetgeving is ingesteld. Voorlopig is er ook nog geen uitstel voorzien. Het is echter de arts zelf of zijn vennootschap die de BTW schuldenaar is en de BTW dient af te dragen. Indien dat niet kan door technische problemen op ziekenhuisniveau lijkt het aan te raden om het ziekenhuis hiervan in gebreke te stellen om zo bij latere controles de "overmachtssituatie" te kunnen aantonen.

De anesthesisten kunnen per ziekenhuis of associatie opteren om via een aparte BTW-vennootschap voor de groep te werken om zo niet individueel de BTW-administratie er bij te nemen en kosten te besparen. Dit zal voor de artsen en het ziekenhuis praktisch ook veel werkbaarder zijn. Wij staan onze artsen en ziekenhuizen hier graag met raad en daad bij.

De vraag rijst of ook bijvoorbeeld oogartsen, MKA-artsen, dermatologen, enz. hieronder kunnen vallen. Bij een letterlijke lezing van de tekst, wordt er geen onderscheid gemaakt op specialisatieniveau maar enkel op de ingreep zelf, dus volgens ons zal de oogarts die een ingreep doet om loutere esthetische redenen ook geen BTW-vrijstelling meer kunnen genieten. De tandartsen kunnen wel blijvend genieten van de vrijstelling, al rijst de vraag of dit een kiem van discriminatie zou kunnen zijn.

Gelieve te noteren dat er ook een aparte BTW-vrijstelling geldt (dus ook voor de hogervermelde ingrepen) wanneer de drempel van 25.000 euro omzet op jaarbasis voor deze ingrepen niet overschreden wordt.

Ook de ziekenhuizen zelf zullen aan BTW onderworpen worden want ook alle diensten en leveringen van goederen door hen (huur kamer, maaltijden, operatiekwartier, enz.) zijn niet langer vrijgesteld van BTW voor de esthetische ingrepen.

Deze nieuwe maatregelen zullen zeker de nodige moeilijkheden met zich mee brengen en we rekenen dan ook op het begrip van de administratie, die blijkbaar aan het werken is aan een circulaire, wanneer er ondanks de nodige inspanningen niet altijd (tijdig) de juiste BTW verplichtingen worden vervuld. Wij raden in ieder geval iedereen aan om aan de patiënt reeds mee te delen dat er BTW verschuldigd is, zodat deze laatste niet gaat protesteren wanneer hij of zij de factuur ontvangt...

(januari 2016)